Deze tentoonstelling is onderdeel van
Het geheugen van BZK op de
Kennisbank Openbaar Bestuur

Invoering sectorenmodel

Geen echte CAO, maar wel overeenstemming met bonden noodzakelijk voor wijziging van arbeidsvoorwaarden ambtenaren

1990

In de jaren ’90 laait de discussie over “normalisering van de ambtelijke rechtspositie”  opnieuw en in alle hevigheid op. Bij de begrotingsbehandeling vraagt het CDA kamerlid Paulis dringend over te gaan tot het afschaffen van de Ambtenarenwet en daarmee te komen tot een gelijkschakeling van de rechtspositie van ambtenaren met de marktsector. Dales is van mening dat hiervoor nog een grondige studie noodzakelijk is, maar dat de normalisering van het arbeidsvoorwaardenoverleg daar niet op hoeft te wachten.

In 1990 geeft Dales haar visie op de normalisering van het arbeidsvoorwaardenoverleg. Zij maakt afspraken met de centrales van overheidspersoneel over een “Grand Design”, waarin opgenomen een normalisering van het arbeidsvoorwaardenoverleg, de pensioenrechten en de sociale zekerheid voor ambtenaren. De in 1989 al ingezette ontwikkeling in de richting van normalere arbeidsverhoudingen binnen de overheidssector wordt voortgezet.  Er zal onderhandeld worden in 8 sectoren. Vooralsnog blijven de pensioen en sociale zekerheid centrale onderwerpen. Afstemming van het personeelsbeleid tussen de sectoren wordt absoluut noodzakelijk geacht. Essentieel in dit traject is de invoering van het overeenstemmingsvereiste in 1989.

Aanvankelijk vooral “normalisering” via de vormgeving van het arbeidsvoorwaardenoverleg en in de sfeer van de sociale verzekeringen.

minister Dales als overheidswerkgever en FNV-voorzitter Kok

Documenten

Lijst van aanvullende antwoorden n.a.v. BZK-begroting 1991

Heer Paulis (CDA) stelt kritische vragen over ambtelijke status

Brief minister BZK in kader van begroting 1991

Naar een genormaliseerd overlegstelsel