Deze tentoonstelling is onderdeel van
Het geheugen van BZK op de
Kennisbank Openbaar Bestuur

Inhoudingswet

Doorvertaling premieontwikkeling werknemersverzekeringen

1981

Sinds de jaren zestig is het streven de koopkracht van ambtenaren gelijke tred te laten houden met de welvaartsontwikkeling in de private sector. Enerzijds speelt daar de salarisontwikkeling een rol bij, maar ook de premieheffing in het kader van de sociale verzekeringswetgeving heeft effecten op de koopkracht. Als gevolg van de financieel-economische situatie treedt in 1981 voor particuliere werknemers een aanzienlijke verzwaring van het werknemersdeel in de sociale verzekeringspremies op. Om voor ambtenaren, voor wie een eigen sociaal zekerheidsregime geldt dat niet tot uitdrukking komt in het bruto-netto traject, is in 1981 het Inhoudingsbesluit overheidspersoneel 1981 tot stand gekomen. Door dit besluit wordt een aftrekpost in het bruto-netto traject voor ambtenaren geïntroduceerd ter grootte van de premiemutatie in de private sector. Deze aftrekpost krijgt in de Inhoudswet overheidspersoneel 1982 een wettelijke basis. Ambtenaren bewegen niet alleen mee met de private sector in de salarisontwikkeling, maar ook in de effecten van de sociale verzekeringswetgeving.

Gelijke koopkrachtontwikkeling gewenst

Document

Memorie van Toelichting Inhoudingswet overheidspersoneel

Grote gevolgen premie-ontwikkeling private sector; noodzaak aftrekpost in bruto-netto traject ambtenaren