Privacy en Cookies

Voor een volledige werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie en blijven maximaal 2 jaar in uw browser aanwezig.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Het geheugen van BZK

Het geheugen van BZK biedt informatie over afgeronde beleidsprogramma's van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Ook vindt u hier ‘tentoonstelllingen’ waarin de historie van belangrijke BZK-onderwerpen wordt belicht.

Programma's

In beleidsprogramma's wordt veel expertise opgebouwd. Na afronding van een programma is het van belang dat deze expertise behouden en toegankelijk blijft. Het geheugen van BZK draagt daaraan bij.

Tentoonstellingen

De tentoonstellingen geven een historisch overzicht van belangrijke BZK-thema's. Voormalig topambtenaren nemen de rol van curator op zich en stellen de tentoonstellingen samen. 

De programma's

Laatst toegevoegde programma’s

 • Afbeelding bij het programma Risico's en verantwoordelijkheden

  Risico's en verantwoordelijkheden

  Het programma Risico’s en Verantwoordelijkheden van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties was gericht op een verantwoorde omgang met risico's door het openbaar bestuur. De overheid werd in toenemende mate verantwoordelijk gehouden voor het afdekken van allerhande risico’s voor burgers en bedrijven. Hierdoor nam de regeldruk en corresponderende toezichtinspanning alsmaar toe. Bovendien bestond na incidenten de valkuil van overreactie, waarmee de overheid impliciet de haar toegedachte verantwoordelijkheid erkende. De zogenaamde risico-regelreflex kan leiden tot veiligheidsbeleid dat zich kenmerkt door:

  • onnodige kosten voor de samenleving, inefficiënte inzet van overheidsmiddelen;
  • een laag feitelijk veiligheidsrendement (afnemende meeropbrengst);
  • negatieve effecten op het imago van overheid en bestuur door onrealistische verwachtingen;
  • onnodige inperking van handelingsvrijheid van burgers;
  • belemmering voor technologische innovatie in het bedrijfsleven en daarmee beperking van de welvaartsgroei.

  Deze probleemstelling werd breed gedeeld binnen en buiten de overheid. Het regeerakkoord streefde naar een krachtige, kleine overheid die alleen doet wat zij moet doen. Een optimale doelmatigheid hoorde daar zeker bij.

  Doel van het programma

  Samenvattend had het programma als doelstellingen:

  1. Inzicht: het vergroten van inzicht in de manier waarop de overheid omgaat met de genoemde reflex en in de aard en omvang van de problematiek;
  2. Goede praktijken: het bevorderen van een praktijk voor (rijks)overheidsorganisaties en bestuurders om proportioneel en transparant (‘evenwichtig’) om te gaan met risico’s en incidenten. Dit betekent een onderbouwde inschatting van de toegevoegde waarde van nieuwe veiligheidsmaatregelen, het bezien van de kosten en bijwerkingen, een transparante dialoog hierover met betrokkenen en een duidelijke bestuurlijke keuze;
  3. Draagvlak: bijdragen aan maatschappelijk draagvlak voor evenwichtig overheidshandelen rondom risico’s en incidenten;
  4. Visie: het ontwikkelen van een kabinetsvisie op de rol van de overheid t.a.v. risico’s en verantwoordelijkheidsverdeling, met indien mogelijk uitgangspunten voor een rijksbreed verantwoord risicobeleid (explicitering van verantwoordelijkheden aan de hand van een aantal duidelijke principes).

  Plan van aanpak april 2011

  Plan van aanpak 2013-2014

  Verbinding met BZK-portefeuille

  Het programma betrof een verbetering binnen de rijksdienst die ook kon uitstralen naar de andere overheden. Het programma sloot aan bij de doelen van het door BZK gecoördineerde Uitvoeringsprogramma Compacte rijksdienst, dat het belang benadrukte van ‘een bredere heroriëntatie van het functioneren van de overheid en wat als overheidstaken te beschouwen.’ Zo kon het programma bijdragen aan het minder arbeidsintensief maken van de beleidsuitvoering, aangezien de te ontwikkelen visie kon leiden tot een vermindering van overheidsbemoeienis. Een ander relevant onderdeel waarmee de nodige raakvlakken bestonden is de herijking van de Kaderstellende visie op toezicht (KvoT 2012). BZK vervulde in het programma Risico’s en Verantwoordelijkheden in de eerste plaats een coördinerende rol binnen de rijksdienst. Het onderwerp was echter ook relevant voor BZK als vakdepartement. Een aanknopingspunt daarvoor was bijvoorbeeld de brandveiligheid van utiliteitsgebouwen.

  Toegevoegd op 06 oktober 2016

  Looptijd van het programma: 2011 t/m 2016

  Bekijk programma
 • Afbeelding logo Veilige publieke taak

  Veilige Publieke Taak

  Het is van groot belang voor het openbaar bestuur dat werknemers met een publieke taak - zoals ambulancemedewerkers, brandweermensen, onderwijzers en conducteurs - en politieke ambtsdragers hun taak veilig en integer kunnen uitoefenen. Verbaal en fysiek geweld zijn onacceptabel.

  Via het programma Veilige Publieke Taak (VPT) is tussen 2007 en 2016 de kabinetsbrede aanpak gecoördineerd die zich richt zich op het voorkomen, beperken en afhandelen van agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak in zes sectoren:

  • Openbaar bestuur
  • Openbaar vervoer
  • Veiligheid
  • Onderwijs
  • Zorg en welzijn
  • Sociale zekerheid

  Het programma VPT heeft steeds nauw samengewerkt met andere ministeries, vanwege hun departementale verantwoordelijkheid voor de veiligheid van medewerkers uit de betreffende sectoren. Het ministerie van BZK heeft een coördinerende rol. Het ministerie van V&J is verantwoordelijk voor de strafrechtelijke kant en het ministerie van SZW voor de naleving van de Arbowet en dus het bieden van een veilige werkomgeving voor medewerkers. Daarnaast waren er nog vele koepel,- beroepsverenigingen en brancheorganisaties betrokken bij het programma.

  In onderstaand historisch overzicht kunt u de ontwikkeling en de activiteiten binnen het programma in de periode tussen 2007 en 2016 terugvinden.

  Via de links in de tijdlijn kunt u achterliggende kamerstukken, onderzoeksrapporten of films openen.

  Toegevoegd op 25 maart 2016

  Looptijd van het programma: 2007 t/m 2016

  Bekijk programma

De tentoonstellingen

Laatst toegevoegde tentoonstellingen