Deze tentoonstelling is onderdeel van
Het geheugen van BZK op de
Kennisbang Openbaar Bestuur

Brief secretarissen-generaal aan informateur

2017

De SG’s pleiten in deze brief aan informateur Schippers voor investeringen in een nog betere overheid die adequaat en wendbaar kan reageren op onvoorziene omstandigheden. Het succes of falen ‘van ons gezamenlijk optreden’ hangt af van drie factoren. Ten eerste moet worden gewerkt aan een wendbare en innovatieve overheid. Gepleit wordt voor een Regeerakkoord waarin doelen vastliggen en er ruimte bestaat om te bekijken hoe die het beste kunnen worden bereikt. Geadviseerd wordt bestaande structuren zoveel mogelijk in stand te houden en een andere manier van samenwerken en innovatie te steunen. Investeer in de kwaliteit en diversiteit van medewerkers. Hervoming van het personeelsbeleid, gericht op flexibiliteit en kwaliteit, moet worden voortgezet. Ten tweede moet maatwerk worden geboden waar het gaat om de dienstverlening van de overheid. Ten derde moet een goede balans worden gevonden in openheid en verantwoording.
En: als gekozen wordt voor bezuinigingen op de overheid, zijn keuzes nodig die moeilijk samengaan met eventuele ambities tot verbetering van de dienstverlening.

Documenten

Brief gezamenlijke sg's aan informateur Schippers