Deze tentoonstelling is onderdeel van
Het geheugen van BZK op de
Kennisbank Openbaar Bestuur

Hervormingsagenda Rijksdienst

2013

Ook in deze aanpak werd vooral voortgebouwd op de eerdere programma’s, temeer daar bleek dat ambitieuze termijnen voor verbeteringen in de bedrijfsvoering niet altijd waren gehaald. De Hervormingsagenda beoogde een bijdrage te leveren aan drie bredere doelstellingen van de rijksdienst: (1) het leveren van goede dienstverlening, (2) het vergroten van de slagvaardigheid en het verminderen van overbodige bureaucratie en (3) het verminderen van de apparaatskosten van het rijk.

Documenten

Aanbiedingsbrief Hervormingsagenda Rijksdienst

Hervormingsagenda Rijksdienst