Deze tentoonstelling is onderdeel van
Het geheugen van BZK op de
Kennisbank Openbaar Bestuur

In dienst van het Rijk

Rapportage van de secretarissen-generaal

2006

De secretarissen-generaal constateerden in de rapportage In dienst van het Rijk een aantal knelpunten. De overheid was niet flexibel genoeg, waardoor er niet snel en effectief gereageerd kon worden. Ook bestonden er spanningen in de verhouding tussen beleid en uitvoering en was er sprake van bestuurlijke en ambtelijke drukte. Tot slot verliep de samenwerking en communicatie tussen politiek en ambtenarij stroef.

In het rapport werd ook een aantal oplossingsrichtingen genoemd: (1) investeren in de deskundigheid, inclusief de vereiste (leidinggevende) vaardigheden, van medewerkers, (2) het creëren van kleine ministeriële teams of programmaministers rondom specifieke thema's, (3) nauwere betrokkenheid van uitvoerders bij de totstandkoming van beleid, (4) het bundelen van verantwoordelijkheden en bevoegdheden in één hand (minister of bestuurslaag), (5) taakstellingen gebaseerd op beleidsprioriteiten in plaats van generieke taakstellingen en (6) investeren in de relatie tussen ambtenaren en politieke opdrachtgevers.

Documenten

In dienst van het Rijk Naar een volgende fase van vernieuwing van de Rijksdienst