Deze tentoonstelling is onderdeel van
Het geheugen van BZK op de
Kennisbang Openbaar Bestuur

Programma Andere Overheid

2004-2006

De overheid moest terughoudender zijn, met minder regels en meer ruimte voor maatschappelijk initiatief. Dat was de boodschap van het Programma Andere Overheid. Het programma kende drie prioriteiten: (1) verbeteren van de dienstverlening aan burgers, (2) verminderen van bureaucratie en regelgeving en (3) verbeteren van de organisatie van de rijksdienst.


De laatstgenoemde actielijn moest bijdragen aan een slagvaardig bestuur. Er werden takenanalyses uitgevoerd die inzichtelijk maakten welke knelpunten er bestonden op het gebied van verantwoordelijkheid- en bevoegdheidsverdeling, prioritering en bestuurlijke en ambtelijke drukte.


Het programma bestreek niet zozeer de rijksdienst als wel de overheid als geheel. En niet alleen de bedrijfsvoering, maar de totale constellatie. Er werd een aparte project-DG benoemd om dit alles te managen. Hoewel het direct meetbare effect van het programma niet zo groot was, werd toen wel de kiem gelegd voor veel acties die later - ook bij de rijksdienst - verder werden ontwikkeld en tot succes hebben geleid.

Documenten

Kabinetsvisie en actieprogramma Andere Overheid

Eindrapportage Programma Andere Overheid

Je gaat er over of niet Rijksbrede Takenanalyse Bestuurlijke Coördinatie in het kader van het Programma Andere Overheid

Andere overheid in het buitenland