Deze tentoonstelling is onderdeel van
Het geheugen van BZK op de
Kennisbank Openbaar Bestuur

Kwaliteit: een agenda voor de Rijksdienst

Rapport van de secretarissen-generaal

Het rapport bevatte voorstellen voor het doorbreken van verkokering door onder meer het versterken van de strategische functie binnen de rijksdienst. Voorgesteld werd te komen tot een strategische eenheid van 4 à 5 medewerkers binnen AZ die de politiek relevante visievorming ten behoeve van het rijksbrede kabinetsbeleid zou moeten ondersteunen. Ook werd gepleit voor: (1) een (spaarzaam) gebruik van project-ministers en project-DG's, (2) uitvoeringsprogramma's met het SG-beraad in een stimulerende rol, het bieden van ruimte voor experimenten en een betere bewaking van de uitvoering, (3) het centraal stellen van de burger, o.a. door verbetering van het klachtsysteem en (4) het bevorderen van de efficiency van de bedrijfsvoering door gemeenschappelijke voorzieningen.

Documenten

Kwaliteit: een agenda voor de Rijskdienst