Deze tentoonstelling is onderdeel van
Het geheugen van BZK op de
Kennisbang Openbaar Bestuur

Operatie Grote Efficiency

1990-1994

De operatie Grote Efficiency had als doel om de efficiency en effectiviteit van de rijksoverheid te verbeteren. Niet door het hanteren van de kaasschaafmethode, maar door te kijken naar nut en noodzaak van overheidstaken en naar verbeteringen in de organisatiestructuur en de wijze van taakuitvoering door de overheid. De operatie ging gepaard met een totale taakstelling van 663,9 miljoen gulden. De ministeries gaven invulling aan de operatie door prioriteitstelling en in sommige gevallen het beƫindigen van taken. Ook werd er gewerkt aan verzelfstandiging van uitvoeringstaken, het terugdringen van staftaken, het samenvoegen van departementsonderdelen en het weghalen van overlappingen binnen ministeries.

Documenten

Kamerbrief over start Operatie Grote Efficiency

Operatie Grote Efficiency - Eerste voortgangsrapportage

Operatie Grote Efficiency - Tweede voortgangsrapportage